Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Regulamin Cmentarza w Pieraniu.

 

 

     REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

                     Parafii Rzymsko - katolickiej

 

           p.w.Św.Mikołaja,Biskupa w Pieraniu.

 

  

 

   Cmentarz katolicki,jest miejscem świętym,a nie parkiem cmentarnym !

 

   Ciała zmarłych,powinny być traktowane z szacunkiem i miłością,

wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania.Grzebanie zmarłych,

jest uczynkiem miłosierdzia wzglądem ciała.

 

   Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym,zapewniając właściwy

porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza,powierzamy go

szczególnej trosce osób,przebywających na jego terenie i prosimy,

o stosowanie się do poniższego regulaminu.

 

 

Przepisy ogólne.

1.Nadzór nad funkcjonowaniem Cmentarza Parafialnego,sprawuje   

   Zarządca Cmentarza upoważniony przez Księdza Proboszcza.

 

2.Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług,świadczonych na   

   terenach cmentarzy :

   - usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem),

   - usługi pogrzebowe,

   - usługi kamieniarskie.

 

3.Ubezpieczenie,nie obejmuje zniszczenia nagrobków,ich kradzieży,

czy kradzieży wyposażenia.Nagrobek ubezpiecza Dysponent grobu.

 

 

 

Przepisy porządkowe.

1.Osoby przebywające na terenie cmentarza,zobowiązane są do  

   zachowania ciszy,powagi i szacunku należnego zmarłym,dbania o

   porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego  

   cmentarza.

 

2.Wszelkie prace przy grobach,w szczególności stawianie 

   nagrobków,winny być zgłaszane w kancelarii cmentarza.

 

3.Niedozwolone jest na terenie cmentarza :

   - deptanie po grobach,

   - przebywanie osób w stanie nietrzeźwym,palenie papierosów,

   - niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,

   - wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,

   - wprowadzanie psów i innych zwierząt,jazda na rowerze,

   - ustawianie ławek,sadzenie drzew i krzewów,

   - budowa obmurówki nagrobka z kostki brukowej.

 

4.Miejsca grzebalne,podlegają opłatom za użytkowanie,raz na 20 lat.

 

5.Cmentarz jest otwarty,od godz.5:00 do zmroku.Przebywanie na

   cmentarzu po zmroku,jest zabronione.

 

6.Dzieci w wieku szkolnym,mogą przebywać na cmentarzu,tylko  

   pod opieką dorosłych.

 

 

 

Organizacja uroczystości pogrzebowych.

1.Liturgia pogrzebu w obrządku rzymsko - katolickim,obejmuje

   Mszę świętą w Sanktuarium,procesję do grobu i złożenie ciała w   

   grobie.

 

2.Na terenie cmentarza rzymsko - katolickiego,nie organizuje się  

   pogrzebów i obrzędów świeckich /akademii i występów artystycznych,

   ku czci zmarłego/ !!!

 

3.Podczas liturgii pogrzebowej,obowiązuje zakaz otwierania trumny

   (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,w sprawie  

   postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,z dnia 7

   grudnia 2001 r. - §6 pkt 1).

 

 

 

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza.

1.Zgłaszanie wszelkich spraw,dotyczących grobów i cmentarza,  

   odbywa się wyłącznie w kancelarii parafialnej.

 

2.Dysponent grobu,przekazując swoje dane Zarządcy,wyraża

   jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w  

   niezbędnym zakresie,a osobie której dane znajdują się w zbiorze 

   danych Zarządcy,na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu  

   i uaktualnienia swoich danych.

 

3.Grób ziemny,oraz murowany,może ulec likwidacji,gdy upłynęło

   20 lat,od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty  

   przedłużającej użytkowanie grobu (art.7 Ustawy o cmentarzach i

   chowaniu zmarłych).

 

4.Wycinka,pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów,są

   przeprowadzane przez Zarządcę,na prośbę dysponenta grobu,po   

   uzyskaniu przez niego odpowiednich pozwoleń władzy świeckiej i

   Parafii.

 

5.Tuje/żywotniki nasadzone przy grobach bezprawnie,są bezwzględnie

usuwane.

 

 

 

Prowadzenie prac na terenie cmentarza.

1.Ekshumacje,są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem 

   Ministra Zdrowia,w sprawie postępowania ze zwłokami i

   szczątkami ludzkimi,z dnia 7 grudnia 2001`,oraz warunkami

   określonymi przez Sanepid w Inowrocławiu.

 

2.Po ekshumacji z grobu ziemnego,umowa o użytkowanie grobu 

   automatycznie wygasa,a miejsce przechodzi do dyspozycji

   Zarządcy.

 

3.Do dysponenta grobu,należy dbałość o czystość i porządek przy 

   grobie,oraz stan techniczny nagrobka.

 

4.Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza (w

   szczególności usługi kamieniarskie,pogrzebowe,pielęgnacja

   zieleni),wymaga zgody Zarządcy.

 

5.Podmioty wykonujące jakiekolwiek prace na cmentarzu,

   zobowiązane są do uzyskania od Zarządcy,jednorazowego   

   pozwolenia na wykonanie usługi.

 

6.Od Wykonawców oczekuje się przestrzegania umów i  

   wykonywania usług o najwyższym stopniu jakości i dbałości,o

   czystość cmentarza.

 

7.Zarządca,nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm  

   zewnętrznych,wykonujących prace na cmentarzu.

 

 

                                              Ks.Kan.Wojciech Czechyra

                                         Proboszcz Parafii.